Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp11.przemysl.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-07-14.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Beata Kosicka - Siwak, sp11@um.przemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48166783615. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-700 Przemyśl, Władycze 5
Tel.: +48166783615
E-mail:
Strona internetowa: sp11.przemysl.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Władycze 5

W pobliżu szkoły na ulicy jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku szkoły jest wystarczająco szerokie i znajduje się na poziomie chodnika.

Do obiektu można wejść wraz z psem asystującym.

Korytarze budynku mają szerokość 165 - 270 cm. W ciągach komunikacyjnych nie występują elementy odstające od ściany lub zwężające przejście. W korytarzach ustawione są miejsca odpoczynku.

W budynku, na wyższe kondygnacje, można dostać się wyłącznie za pomocą schodów. Brak urządzeń do pokonywania różnic poziomów. Schody mają szerokość 125 cm.

Do klas prowadzą drzwi najczęściej o szerokości 80 cm. Klasy są przestronne i dobrze oświetlone. Progi do klas i pokoi biurowych nie utrudniają wjazdu. W bibliotece, miejsce wydawania książek jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.

W budynku szkoły nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma zamontowanej pętli indukcyjnej.

Budynek posiada oznaczenie dróg ewakuacyjnych. W budynku brak systemu alarmowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W szkole obowiązuje procedura obsługi w Polskim Języku Migowym (w ciągu 3 dni roboczych zgodnie z ustawą).

Na skróty