REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

(dla szkoły podstawowej)

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu przyjmuje się następujące definicje:

 1. „Członek SKW” – Wolontariusz będący członkiem SKW;
 2. „Szkoła” – Szkoła Podstawowa nr 11 imienia Henryka Jordana w Przemyślu;
 3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu;
 4. „Rada Wolontariatu” – organ zarządzający SKW;
 5. „SKW” – Szkolny Klub Wolontariatu;
 6. „Wolontariat” – bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie;
 7. „Wolontariusz” – uczeń Szkoły, który ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi Wolontariatu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. W Szkole działa wolontariat szkolny, którego celem jest aktywizowanie uczniów w działania na rzecz potrzebujących w charakterze Wolontariusza.
 2. Wolontariat szkolny działa w oparciu o zaangażowanie Wolontariuszy jako Członków SKW oraz w oparciu o współpracę ze Szkołą.
 3. SKW działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Cele i sposoby działania SKW

 

 1. SKW ma następujące cele:
 1. Promowanie wśród uczniów idei wolontariatu;
 2. Aktywizowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu działań w charakterze Wolontariusza;
 3. ozwijanie wśród uczniów zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 4. Budowanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych i bezinteresowności przy udzielaniu wsparcia;
 5. Rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych;
 6. Kształtowanie wśród uczniów takich umiejętności, jak praca zespołowa, komunikatywność, zaradność.
 1. SKW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji promujących ideę wolontariatu;
 2. Udział Członków SKW w zbiórkach, kwestach oraz w innych akcjach organizowanych przez Szkołę lub inne podmioty, z którymi Szkoła współpracuje na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych porozumień;
 3. Pomoc w organizacji wydarzeń i uroczystości szkolnych;
 4. Przygotowanie ulotek, plakatów czy broszur zawierających treści promujące ideę wolontariatu i informujące o aktywności Członków SKW w wolontariat;
 5. Współpracę z Samorządem Uczniowskim, Koordynatorem Wolontariatu i Dyrektorem Szkoły, oraz innymi organami Szkoły.

 

§ 4

Członkostwo w SKW

 

 1. Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności Członków SKW.
 2. Członkiem SKW może zostać każdy uczeń (bez względu na wiek), który wyraża chęć angażowania się w akcje wolontariackie w ramach działalności SKW. Uczeń zainteresowany przystąpieniem do SKW składa do Rady Wolontariatu pisemną deklarację przystąpienia do SKW i podpisuje ze Szkołą porozumienie wolontariackie, zgodnie z zasadami reprezentacji opisanymi w pkt 3 i 4 poniżej.
 3. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 13. roku życia, deklarację przystąpienia do SKW i porozumienie wolontariackie (niezależnie od podpisu ucznia) podpisuje przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny). Podpisanie deklaracji przystąpienia do SKW i porozumienia wolontariackiego jest równoznaczne ze zgodą przedstawicieli ustawowych na udział ucznia w działalności SKW.
 4. W przypadku uczniów, którzy ukończyli 13. rok życia, a nie ukończyli 18. roku życia, deklarację przystąpienia do SKW i porozumienie wolontariackie może podpisać uczeń samodzielnie, ale w takim wypadku w dniu podpisania musi przekazać do Koordynatora Wolontariatu zgodę przedstawiciela ustawowego na podpisanie ww. dokumentów. W przypadku braku takiej zgody ma zastosowanie pkt 3 powyżej.
 5. Członek SKW zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, czynnego udziału w pracach SKW, przy czym Członkowie SKW mogą wykonywać świadczenia wolontariackie w wymiarze nieutrudniającym im nauki i umożliwiającym wywiązywanie się z innych obowiązków.
 6. Członek SKW może w każdym czasie zrezygnować z wykonywania świadczeń w ramach SKW poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Postanowienia pkt 3 i 4 mają odpowiednie zastosowanie do podpisania takiego oświadczenia.
 7. Członkostwo w SKW ustaje automatycznie z chwilą ukończenia edukacji w Szkole.

 

§ 5

Organizacja SKW

 

 1. SKW działa na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Organem zarządzającym SKW jest Rada Wolontariatu wybrana przez Członków SKW, a w przypadku pierwszej Rady Wolontariatu przez uczniów inicjatorów powołania SKW.
 3. W skład Rady Wolontariatu wchodzi od 2 do 5 członków.
 4. Rada Wolontariatu wybiera na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze spośród siebie Przewodniczącego Rady Wolontariatu, który reprezentuje SKW w kontaktach z osobami trzecimi, w szczególności Dyrektorem Szkoły, Koordynatorem Wolontariatu i Samorządem Uczniowskim.
 5. Kadencja Rady Wolontariatu trwa 1 rok. Członek Rady Wolontariatu może być wybierany na kolejne kadencje.
 6. Rada Wolontariatu działa na posiedzeniach, które powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Decyzje Rady Wolontariatu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Wolontariatu.
 8. Do zadań Rady Wolontariatu należą:
 1. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Koordynatorem Wolontariatu, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 2. Ustalanie planu działania SKW;
 3. Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do SKW i porozumień wolontariackich i przekazywanie ich do Koordynatora Wolontariatu;
 4. Opiniowanie działań wolontariackich podejmowanych przez Szkołę;
 5. Koordynacja zadań wolontariatu;
 6. Rekrutacja Członków SKW;
 7. Podejmowanie innych działań, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów SKW.

 

§ 6

Współpraca SKW ze Szkołą

 

 1. Działalność SKW podlega Dyrektorowi Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
 1. Powołuje Koordynatora Wolontariatu;
 2. Zatwierdza Regulamin SKW i jego zmiany;
 3. Współpracuje z Radą Wolontariatu;
 4. Zawiera porozumienia wolontariackie, przy czym Dyrektor Szkoły może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z Wolontariuszami Koordynatorowi Wolontariatu;
 5. Nadzoruje wypełnianie obowiązków Szkoły jako korzystającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. W miarę możliwości organizuje wsparcie organizacyjne i finansowe działalności SKW.
 1. Do głównych zadań Koordynatora Wolontariatu należą:
 1. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami Szkoły, Radą Wolontariatu, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców;
 2. Koordynowanie i nadzorowanie świadczeń Wolontariuszy w ramach SKW, tak aby były zgodne z Regulaminem, Statutem Szkoły i ogólnie obowiązującymi przepisami;
 3. Ustalanie z Radą Wolontariatu planu działania SKW;
 4. Koordynowanie podpisywania przez Szkołę porozumień z Wolontariuszami lub ich zawieranie w przypadku otrzymania stosownego pełnomocnictwa;
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem przez Szkołę obowiązków Szkoły jako korzystającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. Współpraca z podmiotami trzecimi, z którymi Szkoła działa na podstawie porozumienia w zakresie organizowania wolontariatu.

 

§ 7

Wolontariusze prawa i obowiązki

 

 1. Prawa Wolontariusza:
 1. Prawo do żądania potwierdzenia zawarcia porozumienia o wolontariacie w formie pisemnej w przypadku złożenia deklaracji przystąpienia do SKW na czas świadczeń do 30 dni i prawo zawarcia pisemnego porozumienia obligatoryjnie przy świadczeniach powyżej 30 dni;
 2. Prawo do ubezpieczenia NNW w sytuacjach prawem przewidzianych;
 3. Prawo do zwrotu kosztów podróży, jeżeli ze świadczeniem wiązać się będzie konieczność podróży;
 4. Prawo do uzyskania informacji o ryzykach związanych z czynnościami objętymi wolontariatem
 5. Prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia o wolontariacie;
 6. Prawo otrzymania opinii o wolontariacie;
 7. Prawo potwierdzenia wolontariatu na świadectwie szkolnym;
 8. Prawo uzyskania 3 punktów za wolontariat w szkole;
 9. Prawo zgłaszania do Rady Wolontariatu inicjatyw wolontariackich, pomysłów i propozycji działań podejmowanych przez SKW.
 1. Obowiązki Wolontariusza:
 1. Podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie świadczeń objętych porozumieniem wolontariackim w sposób należyty, zgodnie z dokonanymi ustaleniami;
 2. Obowiązek podpisania porozumienia wolontariackiego w przypadku wolontariatu dłuższego niż 30 dni;
 3. Jeżeli wymagają tego świadczenia objęte wolontariatem – obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności koniecznych do wykonania świadczeń objętych wolontariatem;
 4. Obowiązek wykonywania świadczeń wolontariackich w sposób należyty, adekwatny do zakresu świadczeń;
 5. Obowiązek aktywnego działania na rzecz SKW z zachowaniem zasady, że podejmowanie świadczeń wolontariackich nie może utrudniać nauki w szkole oraz wywiązywania się z innych obowiązków;
 6. Przestrzeganie Regulaminu i Statutu Szkoły;
 7. Dostosowanie się przy wykonywaniu świadczeń do poleceń Koordynatora Wolontariatu lub innych osób (Nauczycieli) koordynujących świadczenia wolontariackie, w których Wolontariusz uczestniczy.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z inicjatywy Rady Wolontariatu, Dyrektora Szkoły lub Koordynatora Wolontariatu i wymaga formy pisemnej, którą zatwierdza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Wolontariatu i Koordynatorem Wolontariatu.
 2. Decyzję o rozwiązaniu SKW może podjąć Dyrektor Szkoły po wcześniejszym zapoznaniu się ze stanowiskiem Koordynatora Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
 4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w dniu 4 września 2023 r.

 

 

 

Opublikował(a): Barbara Kijanka Data publikacji: 05-10-2023 16:13

Na skróty